Όργανα του Συνδέσμου

Διοικητικό Συμβούλιο

Την Ένωση διοικεί και εκπροσωπεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) τα μέλη του οποίου εκλέγονται, μαζί και με έως τρία αναπληρωματικά μέλη, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης για τριετή θητεία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες, με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου προσέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εντός τριών ημερών από την εκλογή του, και εκλέγει μεταξύ των μελών του με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών είναι το ανώτερο όργανο της ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαχθεί στην κρίση της, ακόμη και αν αυτό υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γ.Σ. έχει αρμοδιότητα και :

 • Να καθορίζει τις γενικές γραμμές πορείας της Ένωσης.
 • Να εγκρίνει τα πεπραγμένα και τον ετήσιο απολογισμό της διοίκησης.
 • Να εκλέγει τα διοικητικά όργανα κάθε τρία έτη.
 • Να εγκρίνει τη λογοδοσία της απερχόμενης διοίκησης κάθε τριετία που εκλέγεται νέα διοίκηση της Ένωσης
 • Να τροποποιεί το παρόν, και να αποφασίζει για την λύση της Ένωσης
 •  Να αποφασίζει για την παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Να επιβάλει έκτακτες εισφορές στα Μέλη.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τον χρόνο κατά τους 3 πρώτους μήνες εκάστου έτους, έκτακτα δε κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν.

 

Επιστημονικό Συμβούλιο

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μπορεί να συγκροτείται Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 – 7 μέλη, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες για τη λειτουργία της Ένωσης. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μπορούν να μετέχουν και Επίτιμα ή Αρωγά Μέλη.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο :

 1. έχει την εποπτεία του ερευνητικού έργου, των μελετών και λοιπών δράσεων της Ένωσης.
 2. Προετοιμάζει, επιμελείται και συντονίζει τα επιστημονικά αντικείμενα των ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π. που διενεργεί η Ένωση
 3. Επιμελείται των εκδόσεων που τυχόν ενεργεί η ένωση.
 4. Εκτελεί και κάθε άλλο ερευνητικό, επιστημονικό, μελετητικό, γνωμοδοτικό ή συμβουλευτικό έργο του ανατίθεται από το ΔΣ ή τη ΓΣ της Ένωσης.

Του Επιστημονικού Συμβουλίου προΐσταται Διευθυντής, που δεν μπορεί η ιδιότητα αυτή να ταυτίζεται με την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα ή Ταμία του ΔΣ της Ένωσης. O Διευθυντής συγκαλεί το Επιστημονικό Συμβούλιο και συντονίζει τη δράση του.

 

Login

Please login using your credentials received by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×