Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη

Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
H Δρ. Αγγελίνα Κουρουμπάλη είναι Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής και στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στη Διοίκηση Ιατρικής Πληροφορικής από το Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge, μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΑ) στην Ιατρική Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης και πτυχίο Bachelor στην Βιολογία από το Bard College των Η.Π.Α. Η Δρ. Κουρουμπάλη έχει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής. Διαθέτει πολλαπλές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια στην ηλεκτρονική υγεία και τη διαλειτουργικότητα. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: πληροφοριακά συστήματα και υποδομές στην υγεία, ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, διαλειτουργικότητα (εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρότυπα, μητρώα βάσης, διακυβέρνηση κα), συστήματα προνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής, πολυπλοκότητα, καινοτομία και αλλαγή σε οργανισμούς υγείας, δίκτυα και οικοσυστήματα, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση, καινοτομία και συμβουλευτική. Οι διακρίσεις και τα βραβεία που έχει λάβει περιλαμβάνουν το 1ο βραβείο στο Hacking Health Athens για την εφαρμογή έξυπνης διαχείρισης έκτακτων περιστατικών εγκεφαλικών επεισοδίων, TimeIsBrain (2019), 1ο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό ανοιχτού μαθήματος SlideWiki για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική υγεία» (2018), εύφημη μνεία για την εργασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;» που παρουσιάστηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (EEMYY 2012) στην Αθήνα, και βραβείο καλύτερης εργασίας με τίτλο "Καινοτόμες Πρακτικές στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική στην Κρήτη", που παρουσιάστηκε στο 10ο Διεθνές Συμπόσιο iSHIMR (2005) στη Θεσσαλονίκη. Έχει διατελέσει επιστημονική υπεύθυνος και ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα όπως τα MyPal, Bounce, eNoFalls, Reaction, EHR-Implement, EHRQ TN, HEALTHWARE και άλλα. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας, εκπρόσωπος του ΙΤΕ στο μνημόνιο συνεργασίας με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, εκπρόσωπος του ΙΤΕ στο ελληνικό δίκτυο για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση (EIP-AHA), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση (EIP-AHA) και μέλος της επιτροπής για τον τουρισμό υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.


Dr. Angelina Kouroubali is a Collaborating Researcher at the Computational BioMedicine Laboratory and a research expert at the Centre of eHealth Applications and Services at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH). She holds a Ph.D. in Management of Medical Informatics from the Judge Business School, University of Cambridge, a Masters in Medical Informatics from Columbia University, NY, USA, and a Bachelors degree in Biology from Bard College, USA. Dr. Kouroubali has more than 20 years of professional experience in the field of Medical Informatics. She has several peer reviewed scientific publications on eHealth and Interoperability journals and conferences. She has been a speaker in highly visible eHealth events. She is involved in Leadership and Research activities in eHealth, including health information networks, regional and national information infrastructures, electronic health records (EHR), EHR standards, coordinated and integrated care, interoperability and governance, prehospital emergency care, evaluation, certification and quality assurance of eHealth, complexity, innovation and change in health care, stakeholder involvement and focus groups, networks and ecosystems, communication and awareness, social methods, and consulting. She has received several awards and honors, including 1rst Prize in Hacking Health Athens for the application TimeIsBrain for the smart management of stroke emergencies (2019), 1rst Prize in the International SlideWiki open courseware competition for the creation of the original educational course entitled "Interoperability in eHealth" (2018), Honorable Mention for the paper "Electronic Health Record: Luxury or Need?" presented in the 14th National Conference of Healthcare Management, EEMYY (2012), in Athens, Greece, Best paper award for "Innovative Practices in Emergency Medical Services in Crete" presented in the 10th International Symposium for Health Information Management Research, iSHIMR (2005), in Thessaloniki, Greece. She has been a principle investigator and a researcher for FORTH in European and National projects including MyPal, Bounce, eNoFalls, Reaction, EHR-Implement, EHRQ TN, and HEALTHWARE and others. She is the deputy representative of the General Secretariat for Research and Technology in the National Council of Governance of Electronic Health, representative of FORTH in the memorandum of understanding and cooperation with the 7th Health Region of Crete, representative of FORTH in the Greek network of the European Partnership on Healthy and Active Ageing (EIP-AHA), member of the European Health Innovation Partnership on Healthy and Active Ageing (EIP-AHA), and member of the committee for Health Tourism of the Regional Government of Crete.