ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) διανύει ήδη το έκτο έτος λειτουργίας του με κυρίαρχο σκοπό την προαγωγή της τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας, του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής βάσει τεχνολογικών προτύπων και τάσεων και την προβολή και ανάδειξη καινοτόμων λύσεων και πρακτικών ευρείας κλίμακας.

Ο ΕΣΠΥ - www.espy.org.gr, είναι φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα μέλη του (εταιρίες & οργανισμοί) υποστηρίζουν και εξελίσσουν την συντριπτική πλειοψηφία των συστημάτων πληροφορικής του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα Υγείας, ενσωματώνοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Παράλληλα ο σύνδεσμός μας είναι μέλος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Ερευνών, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν συντελεσθεί, ιδιαίτερα, την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, αλλά και αναμένεται να διαμορφωθούν  τα  χρόνια που  ακολουθούν, έχουν επιφέρει (και αναμένεται να επιφέρουν ακόμη περισσότερο) σημαντικές επιπτώσεις σε δύο κρίσιμους και καθοριστικούς τομείς. Τον τομέα της Υγείας και τον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι διττές. Τόσο σε θετική κατεύθυνση, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δυναμική των τεχνολογικών εξελίξεων, όσο και αρνητική, η οποία οφείλεται στις επιδράσεις του δημοσιονομικού προβλήματος στο οποίο βρίσκεται και αναμένεται να βρίσκεται για αρκετό καιρό, η χώρα μας. Το παραπάνω πλαίσιο ενισχύεται από τις ανάγκες υιοθέτησης και εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών διοίκησης, μείωσης κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας, καθώς και την ανάπτυξη αντιλήψεων οι οποίες να εστιάζουν σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούν να τοποθετήσουν σε νέα επίπεδα την  άμεση και ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων μορφών διακυβέρνησης και του πολίτη.

Έτσι λοιπόν η συνεχής συντονισμένη, εύρυθμη και παραγωγική συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών πολιτικών, σχεδιασμών του δημόσιου τομέα, δράσεων του ιδιωτικού τομέα και απαιτήσεων των πολιτών, προκύπτει σαν αδήριτη ανάγκη.

Από όλους τους τομείς της κυβερνητικής σφαίρας, οι τομείς Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελούν τομείς ‘’καθημερινότητας’’. Τομείς δηλαδή με τους οποίους ο κάθε πολίτης της χώρας, έρχεται σε άμεση επαφή,  συνεισφέρει σε αυτούς κατά το μεγαλύτερο μέρος του βίου του, προσδοκά σε και από αυτούς και γενικά έχει την απαίτηση να απολαμβάνει των υπηρεσιών τους, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ακριβώς αυτός ο ρόλος τους, τους έχει καταστήσει διεθνώς σαν τομείς συνεχούς έρευνας, καινοτομικών εξελίξεων και διαρκούς ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε τη πρωτοβουλία των «ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», με σκοπό την δικτύωση και ανταλλαγή των γνώσεων και εμπειριών ιατρών, επιστημόνων και πολιτών που ενδιαφέρονται για την προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και υπηρεσιών στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας και της Πρόληψης.
ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Είναι μια πρωτοβουλία με επιστημονικό και επιχειρησιακό προσανατολισμό και επιδιώκει τη συλλογή, υποστήριξη, ανάπτυξη και διάδοση υπηρεσιών, μεθόδων, πρακτικών μέσω της δικτύωσης, διασύνδεσης, εκπαίδευσης και μεταφοράς εμπειριών, στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας & της Πρόληψης.  

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι των Αργοναυτών Υγείας εστιάζονται στα ακόλουθα αναφορικά με την Ψηφιακή Τεχνολογία και Πρόληψη: 
 • Στην αναζήτηση, ανάπτυξη, επεξεργασία, προσαρμογή και διάδοση τεχνολογιών, μεθόδων και επιτυχημένων πρακτικών
 • Στην αποτελεσματική υποστήριξη στελεχών στη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους επάρκειας, μέσω συνεχούς ενημέρωσης και εκπαιδευτικών πρακτικών
 • Στην ανάπτυξη και κατοχύρωση πλαισίου επικοινωνίας με κυβερνητικούς φορείς,  οργανισμούς του δημοσίου, επαγγελματικές ενώσεις, επιστημονικά σωματεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς, κ.α.
 • Στην παροχή συμβουλευτικής τεχνογνωσίας
 • Στην συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με διεθνείς φορείς, ανάλογων προσανατολισμών
 • Σε οτιδήποτε άλλο προκύπτει από τις εκάστοτε τεχνολογικές  εξελίξεις, οικονομικές συγκυρίες και απαιτήσεις σχετιζόμενες με την οργάνωση ή αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων, διαδικασιών και λειτουργιών
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η πρωτοβουλία «Αργοναύτες Υγείας» μπορεί να συγκροτεί ειδικές ομάδες εργασίας, οι οποίες να λειτουργούν αυτόνομα  ή / και σε συνεργασία με συναφή τμήματα, ομάδες εργασίας ή φυσικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αρχικές ομάδες εργασίας των Αργοναυτών Υγείας θα εστιάσουν στην:

1. Άμεση υποστήριξη των τρεχουσών αναγκών Διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο (μελέτες, οικονομοτεχνική διαβούλευση) – Προκλήσεις & Επιπτώσεις κατά την Εφαρμογή της Διαλειτουργικότητας 
 • Ενίσχυση του περιβάλλοντος της  Ψηφιακής Υγείας που είναι αποσπασματικό και μη διαλειτουργικό
 • Ενίσχυση του Ευρωπαϊκών κανονισμών για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα  σε οργανωτικό, τεχνολογικό και νομικό περιβάλλον
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων για την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της Υγείας
2. Υποστήριξη της ανάπτυξης & εφαρμογής του Διεθνούς Συνοπτικού Φακέλου Υγείας (IPS) – Δράσεις ενίσχυσης και ωρίμανσης της χρήσης του IPS από τους πολίτες
 • Επιτρέποντας στους ασθενείς να έχουν ενεργό ρόλο 
 • Ενισχύοντας την αυτοδιαχείριση
 • Αναπτύσσοντας mobile εργαλεία υγείας για καλύτερη πρόληψη
 • Αναπτύσσοντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής
3. Αξιοποίηση και ανάπτυξη των Big Data – Καινοτόμα Χρήση των δεδομένων υγείας 
 • Ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας μέσα από το φάσμα των πληροφοριών που συλλέγονται
 • Mobile εφαρμογές που παρακολουθούν την υγεία των ασθενών
 • Αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ανάλυση αυτών και προστιθέμενη αξία

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Η επίτευξη των στόχων των Αργοναυτών Υγείας στηρίζεται στην εύρυθμη οργάνωση και στην ευελιξία προσαρμογής τους, στις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες καθώς και στις προκύπτουσες ανάγκες και απαιτήσεις. Ενδεικτικά τέτοια μέσα επίτευξης είναι :
 • Η οργάνωση σε υγιείς συνεργατικές συμπράξεις και τεχνολογικές  υποδομές
 • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων και επιστημονικών μελετών, ταξιδιών εκπαιδευτικού, επαγγελματικού ή κοινωνικού χαρακτήρα
 • Η παροχή βοήθειας στα μέλη
 • Η δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο του σκοπού της
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένους επιστημονικούς συλλόγους, ενώσεις, φορείς, εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια, δημοτικά ή ιδιωτικά της Ελλάδος ή των  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλων χωρών, με σκοπό την παροχή και λήψη υπηρεσιών επιστημονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων ή και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Tα όργανα των Αργοναυτών Υγείας είναι:
 • Project Manager
 • Project Coordinator
 • Project SME (Subject Matter Expert) για τις Προκλήσεις & Επιπτώσεις κατά την Εφαρμογή της Διαλειτουργικότητας
 • Project SME για τις Δράσεις ενίσχυσης και ωρίμανσης της χρήσης του IPS από τους πολίτες
 • Project SME για την Project SME για την Καινοτόμα Χρήση των δεδομένων υγείας


Θέλεις να γίνει Αργοναύτης Υγείας; Κάνε Αίτηση Εδώ:   Εγγραφή