Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Αρωγά, με τις κατωτέρω διακρίσεις :

Ως Τακτικά Μέλη της Ένωσης εγγράφονται μόνο νομικά πρόσωπα τα οποία, τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς της Ένωσης και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Δραστηριοποιούνται στον κλάδο του σχεδιασμού, ανάπτυξης, τεχνολογικών εφαρμογών και εφαρμογών πληροφορικής καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης
  2. Διαθέτουν εγνωσμένη εμπειρία δραστηριοποιούμενες αποδεδειγμένα στο χώρο τουλάχιστον 2 έτη, απασχολούν δε τουλάχιστον 3 στελέχη.
  3. Διαθέτουν, στελέχη με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εξειδίκευση στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  4. Έχουν κύκλο εργασιών από πώληση ή/και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής υγείας κατά μέσο όρο για τα τελευταία 2 έτη τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
  5. Δεσμεύονται ότι λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα, με σημαντική διασπορά πελατείας, τηρώντας τους κανόνες της αγοράς, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού, με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
  6. Σε περιπτώσεις Ομίλων Εταιρειών ή Συνδεδεμένων Εταιρειών,  μόνο μια μπορεί να γίνει δεκτή ως Τακτικό Μέλος ενώ οι λοιπές θα μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία μόνο ως Αρωγά Μέλη ή Επίτιμα Μέλη.

Ως Συνδεδεμένη Επιχείρηση ορίζεται :

  1. οι αναφερόμενες στο άρθρο 42α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
  2. όταν μια εταιρεία ή εταίροι ή οι μέτοχοι της άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή έχει συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαιώματα  εκπροσώπησης  στο  διοικητικό  συμβούλιο,  στο  εποπτικό  συμβούλιο  ή  σε  άλλο διοικητικό όργανο της συνδεδεμένης εταιρείας.
  3. όταν μια εταιρεία ή εταίροι ή οι μέτοχοι της αυτής έχουν δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της άλλης εταιρείας.
  4. όταν  μια  εταιρεία  ή  οι  μέτοχοι  αυτής  έχουν  δικαιώματα  ή  συμβάσεις  που  εξασφαλίζουν καθοριστική  επιρροή  στη  σύνθεση,  στις  ψηφοφορίες  ή  στις  αποφάσεις  των  οργάνων  της επιχείρησης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.

Τα Τακτικά Μέλη, καταβάλλουν ως συνδρομή εγγραφής και συμβολή στις δαπάνες ίδρυσης της Ένωσης το ποσό των 300 € εφάπαξ.

Ως Επίτιμα Μέλη της Ένωσης  μπορούν να εγγραφούν επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμοί, Ιδρύματα , Ινστιτούτα και διακεκριμένες προσωπικότητες,  που  αναπτύσσουν επιστημονικό / ερευνητικό / επιμορφωτικό έργο (όχι επαγγελματικά/κερδοσκοπικά) σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς και στόχους της Ένωσης και προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση, υποστηρίζουν έμπρακτα τους σκοπούς της και συμβάλλουν στην πρόοδό της. Η εγγραφή των μελών γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαιώματα  εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στα όργανα  διοίκησης της Ένωσης. Μπορούν όμως να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις κλπ, κατόπιν απόφασης του  το Διοικητικού Συμβουλίου .

Ως Αρωγά Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, και ενδιαφέρονται προσωπικά ή επαγγελματικά για τους σκοπούς και στόχους της Ένωσης. Η εγγραφή των αρωγών μελών γίνεται με την συμπλήρωση και υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία εγκρίνεται από τη διοικούσα επιτροπή. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαιώματα  εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στα όργανα  διοίκησης της Ένωσης. Μπορούν όμως να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις κλπ, κατόπιν απόφασης της διοικούσας επιτροπής.