Σκοποί του Συνδέσμου

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας έχει τους ακόλουθους σκοπούς :

 1. Την καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ αυτών που θα συμβάλει στην αναβάθμισή τους και την βέλτιστη προαγωγή των συμφερόντων τους.
 2. Τη δικτύωση, διασύνδεση, και μεταφορά εμπειριών μεταξύ των μελών της αλλά και τρίτων φορέων, για την αναζήτηση, ανάπτυξη, επεξεργασία, προσαρμογή και διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων, υπηρεσιών, επιτυχημένων πρακτικών και προϊόντων, που απευθύνονται σε φορείς της Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 3. Την  αποτελεσματική υποστήριξη των μελών της στη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους επάρκειας, με την παροχή συμβουλευτικής τεχνογνωσίας, ηθικής και υλικής βοήθειας.
 4. Την εξειδικευμένη ενημέρωση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών της και τρίτων, σε συνεργασία και με επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις καθώς και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
 5. Την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συνεργασίας των μελών της, τη διασύνδεσή τους και την ανταλλαγή εμπειριών με διεθνείς φορείς, ανάλογων προσανατολισμών για την αξιολόγηση, υιοθέτηση και μεταφορά στο ελληνικό γίγνεσθαι, βέλτιστων πρακτικών, στους τομείς της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.
 6. Την ανάπτυξη και κατοχύρωση ενός πλαισίου επικοινωνίας για λογαριασμό των μελών της με κυβερνητικούς φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, επαγγελματικές ενώσεις, επιστημονικά σωματεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς, κ.α.
 7. Τη  συνδρομή προς την πολιτεία στη χάραξη και σχεδιασμό πολιτικών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, με τον σχεδιασμό, υποβολή και υποστήριξη εξειδικευμένων και καινοτόμων προτάσεων σχετικά με μεθόδους οργάνωσης ή αναδιοργάνωσης, οι οποίες να συντελούν στην βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταποδοτικότητας των σχετικών υπηρεσιών,
 8. Την προάσπιση και προαγωγή γενικότερα των συμφερόντων των μελών της και την υποστήριξη και συντονισμό κάθε ενέργειας προς την κατεύθυνση αυτή, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, αλλά και για τη θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου κανόνων για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων των μελών της.
 9. Την προάσπιση και προαγωγή της Ελληνικής βιομηχανίας λογισμικού ως καταλυτικό παράγοντας ανάπτυξης και συμβολής στην Ελληνική Οικονομία.
 10. Την με κάθε πρόσφορο τρόπο, προβολή και προώθηση των προϊόντων της εγχώριας παραγωγής-ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού σχετικού με την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πιθανώς εμπλεκομένων παραγόντων (πολιτική ηγεσία, πάροχοι, ενώσεις επαγγελματιών, κλπ) για την ανάγκη (τεχνική, επιχειρηματική, επιχειρησιακή) επιλογής και στήριξης των ελληνικών προϊόντων λογισμικού.
 11. Την παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τα  μέλη της και τον επαγγελματικό κλάδο δραστηριοποίησής τους, καθώς και την εκπροσώπησή τους σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές, με παραστάσεις, υπομνήματα, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, την υλοποίηση δράσεων προβολής, κ.α.
 12. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει από τις εκάστοτε τεχνολογικές  εξελίξεις, οικονομικές συγκυρίες και απαιτήσεις σχετιζόμενες με την οργάνωση ή αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων, διαδικασιών και λειτουργιών.
 13. Τη με κάθε νόμιμο μέσο την ανάδειξη, προβολή αλλά και την ευαισθητοποίηση τόσο των παρόχων όσο και των αποδεκτών υπηρεσιών υγείας σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις της χρήσης της πληροφορικής υγείας και των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των ασθενειών, για μια πιο υγιεινή ζωή, και τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, πιο αξιόπιστου και ποιο αποδοτικού συστήματος υγείας.
 14. Τη συμβολή στην αποτελεσματική χρήση και τη διάδοση των συστημάτων πληροφοριών για την υγεία και τα συστήματα διαχείρισης των πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη χρήση αυτών από  φορείς / οργανισμούς κ.α. που δραστηριοποιούνται στην παροχή / διαχείριση υπηρεσιών υγείας.

 

Login

Please login using your credentials received by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×