Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τις κάτωθι ειδικές γραμματειες :

  1. Ειδική Γραμματεία Διαλειτουργικότητας & Διεθνών Προτύπων
  2. Ειδική Γραμματεία Διοικητικών & Οικονομικών της Υγείας
  3. Ειδική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  4. Ειδική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας

Του Επιστημονικού Συμβουλίου προΐσταται Διευθυντής ο οποίος συγκαλεί το Επιστημονικό Συμβούλιο και συντονίζει τη δράση του.

Login

Please login using your credentials received by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×