Untitled Document

ΘΕΜΑ:  Έργο Ψηφιοποίησης του Ιατρικού Αρχείου Μονάδων Υγείας

Κες/οι,

Είναι γνωστό πως βρίσκεται σε εξέλιξη (σε διάφορα στάδια της προ-διαγωνιστικής διαδικασίας) μια σειρά από έργα σχετικά με την ψηφιοποίηση του ιατρικού αρχείου Μονάδων Υγείας της χώρας, τα οποία έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκές συν-χρηματοδοτήσεις.

Κοινό παρονομαστή των έργων αυτών αποτελούν οι στόχοι  της ελάφρυνσης του φόρτου εργασίας του προσωπικού που χειρίζεται ιατρικά δεδομένα και η γρηγορότερη - ασφαλέστερη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Απαραίτητα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών, αποτελούν οι ομοιογενείς τρόποι αποθήκευσης και η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στις κατά τόπους Μονάδες υγείας.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ, www.espy.org.gr) έχοντας αποκομίσει εμπειρίες από την υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής στην υγεία θεωρεί, ότι προκειμένου τα έργα να λειτουργήσουν θετικά στην συνολική οργανωτική και πληροφοριακή λειτουργία των Νοσοκομείων, είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες βελτιωτικές τροποποιήσεις στις διακηρύξεις ως εξής:

  1. Τα αρχεία που θα προκύψουν από τις διαδικασίες της ψηφιοποίησης/αποϋλοποίησης θα πρέπει να μεταπέσουν στα κατά τόπους υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του ιατρικού φακέλου των ασθενών, ώστε να αποτελέσουν τμήμα της ομοιογενούς ιατρικής πληροφορίας που οφείλει να υφίσταται σε συνδυασμό με τα δεδομένα που καταχωρίζονται κατά την καθημερινή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που παράγουν και διαχειρίζονται σχετικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει κατά την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου τις ενδεχόμενες συνεννοήσεις για την ορθή μετάπτωση του ψηφιακού αποτελέσματος της ψηφιοποίησης/αποϋλοποίησης στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα. Εναλλακτικά θα μπορούσε να μην γίνει μετάπτωση των εγγράφων της ψηφιοποίησης αλλά να παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησής τους από την ιατρική καρτέλα του ασθενή / περιστατικού με σκοπό την ομογενοποιημένη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας από το κεντρικό ιατρικό – κλινικό σύστημα.
  1. Θα πρέπει να είναι σαφές πως ο σκοπός του έργου της ψηφιοποίησης αφορά ιατρικά στοιχεία παρελθόντος χρόνου (και μόνο) καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποτελεί στόχο των Νοσοκομείων να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα για την κάλυψη των αναγκών καταγραφής ιατρικών δεδομένων σε ενεστώτα χρόνο (καθημερινή λειτουργία), καθώς ο ουσιαστικός στόχος των πληροφοριακών συστημάτων είναι η πρωτογενής αποθήκευση και επεξεργασία ενός ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενή, ώστε στο μέλλον να μην είναι απαραίτητη η από-υλοποίηση / ψηφιοποίηση χειρόγραφων εγγράφων
  1. Εφόσον προσφέρεται κάποιο λογισμικό "ιατρικού αρχείου" θα πρέπει να καταστεί σαφές πως αφορά στην βραχυ/μεσο-πρόθεσμη ασφαλή τήρηση/αποθήκευση του ψηφιοποιημένου υλικού και των αναγκαίων μεταδεδομένων και τη διαχείριση των μηχανογραφικών διαδικασιών εξαγωγής και μετάπτωσης στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα. Η χρήση του λογισμικού αυτού περιορίζεται λειτουργικά βάσει των σκοπών του έργου (ψηφιοποίηση) και χρονικά για όσο το έργο διαρκεί (δηλαδή έως την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του ψηφιακού υλικού στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα.

Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος του εκφυλισμού μέσω της προμήθειας και  παράλληλης ύπαρξης ανομοιογενών συστημάτων τα οποία θα λειτουργούν στα ίδια τμήματα, για παρόμοιες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαχειριζόμενα τα ίδια δεδομένα, μια πρακτική, η οποία:

  • Παγκοσμίως έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και προβληματική
  • Θέτει σε κίνδυνο τους βασικούς στόχους και τις απαιτήσεις της χρηματοδοτούμενης δράσης, η οποία επιτάσσει ταχύτητα και ομοιογένεια
  • Εγείρει ζητήματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στο βαθμό που θα έχουν χρηματοδοτηθεί δράσεις με το ίδιο τελικό αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζουμε ότι το έργο της ψηφιοποίησης του ιατρικού αρχείου των Νοσοκομείων αποτελεί χρήσιμη παράμετρο στην προσθήκη δεδομένων (αρχείων  εικόνων) στους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών, αλλά θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι παράμετροι του χρονικού διαστήματος που τα στοιχεία αυτά αποτελούν χρήσιμο στοιχείο, όπως επίσης το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των Νοσοκομείων τα περισσότερα στοιχεία ήδη, είτε παράγονται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή και ενσωματώνονται και διαχειρίζονται από υφιστάμενες εφαρμογές διαχείρισης Κλινικών & ΙατροΝοσηλετικού φακέλου είτε η δυνατότητα αυτή διατίθεται και εκκρεμεί η ενεργοποίηση της.

Θεωρούμε πως τα έργα αυτά χρήζουν τροποποίησης όσον αφορά στο διαχωρισμό και ξεκαθάρισμα των αντικειμένων που καλούνται να διαχειριστούν, την τεχνολογική και λειτουργική τους αρτιότητα, ώστε να εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι, καθώς και να επιτευχθεί ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, χωρίς να διακυβεύονται οι διαδικασίες λειτουργίας των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων με επικαλύψεις εφαρμογών και λειτουργιών από τα συγκεκριμένα έργα.

Έτσι, θα συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό τα συστήματα των Νοσοκομείων, θα διαλειτουργήσουν με τα δεδομένα των έργων της ψηφιοποίησης του ιατρικού αρχείου και θα επιτευχθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός για την επίτευξη άρτιου τεχνικού αποτελέσματος και εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί στην προσπάθεια διόρθωσης και αποτελεσματικής υλοποίησης αυτών.

 

Με τιμή,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος


Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Γεώργιος Κακουλίδης

 

Νικόλαος Γκίκας